Důležité informace

Odběr hlášení

Obecní úřad

Kalendář akcí

18.08
2021
Plán svozu odpadů pro rok 2021
01.09
2021
Kulturní akce Mikroregionu Kahan - září 2021
18.09
2021
Kolem dokola Vysokých Popovic
20.09
2021
Návštěva obuvníka 20.9.2021 v 18:30 hod.
23.10
2021
Podzimní setkání

Vyjádření PČR k instalaci zpomalovacího semaforu

Policie ČR jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 12/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sděluje ohledně instalace dynamického zpomalovacího semaforu na silnici I/23 v obci Vysoké Popovice následující:

           Světelné signalizační zařízení slouží ve smyslu ust. § 65 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozů') obecně k řízení provozu na pozemních komunikacích, přičemž povinností každého účastníka provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 4 písm. c) tohoto zákona je „řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace, řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.”

Prováděcí právní předpis  pak stanovuje druhy, význam, užití, provedení a tvary symbolů světelných a akustických signálů s tím, že světelné signály musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.

Vzhledem k tomu, že funkcí samostatně instalovaných světelných signalizačních zařízení pro omezení rychlosti vozidel (dále jen „zpomalovacích semaforu ) , je zpomalit či zastavit vozidla jedoucí nedovolenou rychlostí, neodpovídá takové zařízení popisu světelných signálů stanovených v zákoně o silničním provozu a vyhlášce č. 294/2015 Sb., neodpovídá ani definici zařízení pro provozní informace dle § 68 zákona o silničním provozu a § 16 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a nelze jej tudíž ve smyslu § 78 zákona o silničním provozu tímto způsobem užít.

Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí především tvořit ucelený systém, přičemž se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vámi požadovaný „zpomalovací semafor” nelze instalovat, protože jeho užití by bylo zjevně v rozporu s platnou legislativou. Shodný právní názor zastává i Ministerstvo dopravy a Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia ČR.

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Aktualně v obci

Svoz bioodpadu
Zveřejněno: od 16.09.2021 do 17.09.2021 Sdělení a informace
Očkování proti chřipce
Zveřejněno: od 15.09.2021 Sdělení a informace
Rozpočtové opatření č. 5/8/2021
Zveřejněno: od 14.09.2021 do 31.12.2021 Úřední deska
Dům zdraví Zastávka - ORL
Zveřejněno: od 13.09.2021 do 17.09.2021 Lékaři
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Zveřejněno: od 10.09.2021 Volby